Choilconf@yahoo.com | (021) 88671676 - 09197556424

# # # # #

درباره همایش

پیشرفت و آبادانی کشور عزیزان ایران اسلامی ، میسر نیست مگر از طریق توسعه روزافزون پژوهش در صنایع راهبردی و رفع تنگناهای فنی و عملیاتی پیش رو در راستای ایجاد ارزش افزوده ، بهره وری و افزایش تولید ملی. محورهایی که به حق مورد مطالبه از سوی برنامه اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته اند. صنایع نفت و انرژی و فرآیندی به عنوان بخش موثری در اقتصاد کشورمان و نیروی پیشران سایر بخشهای صنعت ، چشم انتظار استقرار پژوهش و نوآوری جهت غلبه بر چالشهای پیش روی خود هستند. در این راستا شرکت علمی – تحقیقاتی هم اندیشان انرژی کیمیا با سابقه چندین ساله در برگزاری همایشهای مرتبط با حوزه علیمی و صنعتی و به طور اخصی نفت، انرژی و فرآیندی به عنوان یکی از کانونهای بسترساز پژوهش و تحقیق در این حوزه ، سعی نموده است ضمن تسهیل ارتباط صنعت و دانشگاه ، راهگشای پژوهشگران و صنعتگران برای پرداختن به چالشهای جدی پیش رو باشد. پنجمین کنفرانس مهندسی شیمی و نفت که ششم خرداد 1395 در مرکز همایشهای صدا و سیمای تهران برگزار میگردد را میبایست به دو بخش عمده شیمی و نفت تقسیم بندی نمود. پنجمین همایش مهندسی مخازن هیدروکربوری , علوم و صنایع مرتبط (www.Reservoir.ir) جهت پرداختن به مسایل مرتبط با صنایع بالادستی کشور و طرح دیدگاهها، نوآوریها و پژوهشهای صنعتگران کشورمان و ارائه بهترین مطالعات و پنجمین همایش مهندسی شیمی - فرآیند (www.Processconf.ir) برای طرح ایده ها و پژوهشها در صنایع پایین دستی کشور. ضمن دعوت از حضور شما پژوهشگر و صنعتگر ارجمند جهت شرکت در این رویداد بزرگ علمی کشور , امیدوار است نقطه تلاقی اندیشه, پژوهش و نوآوری در صنایع نفت، انرژی و فرآیندی باشد.
سایت همایش مهندسی مخزن
سایت همایش مهندسی شیمی - فرآیند